Ref-con service

RODO

Szanowni Państwo,

w dniu 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 281).

W związku z powyższym, wypełniając obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. 1−2 (RODO) w załączniku poniżej znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Ref-Con Service Sp. J. w Gdyni.

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) pragniemy dopełnić obowiązku informacyjnego:

1. Administratorem danych osobowych jest firma Ref-Con Service A. Ostrowski
& Wspólnicy Sp. J. z siedzibą w Gdyni (81-061) przy ul. Hutniczej 7,
tel. +48 58 623 00 00, e-mail office@ref-con.pl.

2. Cele przetwarzania danych osobowych:
– realizacja umowy/ porozumienia,
– wystawianie faktur,
– awizacja ruchów kontenerów,
– rekrutacja,
– realizacja praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy,
– monitorowanie przebiegu pracy.

3. Dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasad: zgodności z prawem, poufności, rozliczalności, adekwatności oraz rzetelności.

4. Podane dane osobowe nie będę udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów przetwarzających, z którymi ściśle współpracujemy (umowy powierzenia) oraz poza tymi, które posiadają odpowiednią podstawę prawną.

5. Dane osobowe nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy.

6. Dane osobowe w formie elektronicznej i papierowej są archiwizowane przez okres minimum 3 lat, akta osobowe w formie papierowej są przechowywane przez okres 50 lat chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej.

7. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy a osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być:
– brak zawarcia umowy/ porozumienia,
– brak możliwości wystawienia faktury za wykonane usługi,
– brak możliwości nawiązania stosunku pracy.

10. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

11. Plac składowy przy ul. Hutniczej 1 jest monitorowany za pomocą kamer telewizji przemysłowej, której administratorem jest firma Ref-Con Service A. Ostrowski & Wspólnicy Sp. J. Okres przechowywania zapisu z monitoringu wynosi 30 dni.

12. Firma Ref-Con Service nie stosuje żadnych metod technicznych umożliwiających jednoznaczną identyfikację osoby fizycznej lub potwierdzenia jej tożsamości na podstawie zdjęć i nagrań video.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że firma Ref- Con Service, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewnia wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych, aby zapobiec przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.

KLAUZULA INFORMACYJNA